• من خیلی اسمم رو‌ دوست دارم. ولی اگه قرار بود چیز دیگه‌ای باشه، ترجیح می‌دادم این باشه: اکسل ویتسل