• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/19 ساعت 11:58

    تجریشی: «برخی نمایندگان مجلس از حل مشکل آب حرف می‌زنند اما وقتی به شهر محل انتخاب خود می‌روند، نامه‌هایی برای ما ارسال می‌کنند که سد باید ساخته شود یا آب باید رها شود.» http://yon.ir/QirG۸