• «شکافتن آثار فیلسوفان و شاعران صرفاً برای بیرون‌کشیدن «برهان» متن یعنی کشتن قلب تپندۀ آن اثر، و سرگرم‌شدن با لاشه‌ها» http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۴۸/