• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/19 ساعت 21:35

    طرف رو زدید واقعا؟ ماده ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.