• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 09:19

    آغاز فعالیت بازار ثانویه ارزی از امروز با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی،درسامانه نیما به طور خودکاراطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز درسامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود