• یادداشت من درباره تشتت کنونی در دولت محافظه کار بریتانیا در موضوع برگزیت و مذاکرات بر سر چند و چون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، استعفای دو وزیر ارشد کابینه و تزلزل موقعیت ترزا می‌نخست وزیر، منتشر شده در صفحه نخست شماره روز سه شنبه روزنامه اعتماد. http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=۱۰۵۳۳۲