• حسن نمکدوست   hnamakdoost@

    1397/04/18 ساعت 12:21

    چرا رقص یک کنش ارتباطی مهم است؟ یکی اینکه از حالت مان در رقص می‌شود به سرشت رؤیاهای مان پی برد: برای اینکه شاد برقصیم رؤیاهایی شیرین تخیل می‌کنیم و برای اینکه عاشقانه برقصیم عشق را. به همین خاطر هم هست که در این رقص‌ها زیباتر می‌شویم. افسوس که این دو رقص در کشور ما ممنوع هستند.