• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/04/18 ساعت 09:50

    روزهایی که دیدم نزدیک‌ترین دوستان ومدعیان شناخت ورفاقت در برابر اتهام گروه اندکی سکوت و فقط نگاه کردند!مثل این که ۵۰ میلیون بگن می‌دانیم تو برحقی اما بایستند ۵۰ نفر با چماق بزنند و‌به روح و‌ اعتبارت تجاوز کنند! هنوز با این حجم تنهایی کنار نیامدم!سکوت کردم تا خشونت را فراموش کنم.