• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1397/04/18 ساعت 14:30

    هم اکنون اخبار شبکه یک نامه فعالان فرهنگى،دانشگاهى و اجرائى به روساى سه قوه را درمورد بحران سیاسی و اقتصادی جاری خواند و با یکى از نویسندگان نامه مصاحبه کرد.نویسندگان نامه از رانت #صداوسیما سیما برخوردار شده‌اند. خوب است نظر همه صاحبنظران و احزاب به همین صورت #پوشش_خبری داده‌شود