• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/04/18 ساعت 22:08

    شناخت دنیا و روح حاکم بر آن و شناخت ماهیت دنیای امروز که ظالمانه و استکباری است، ما را به چه نتیجه‌ای می‌رساند؟ و به سوی چه نوع تعاملی با دنیا رهنمون می‌شود؟ #نقص_برجام #FATF