• وقتی مادربزرگم را در بیست و چهار ساعت به دلیل تورم مغز از دست دادم . به مادرم فکر می‌کردم که من را مثل قبل نیاز دارد. سلامت و خوشحال #نه_به_ناامیدی