• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/17 ساعت 17:25

    دوستانی که همچنان معتقدند دولت آقای دکتر #روحانی کارآمد است دقیقا بگویند وظیفه دولت چیست و چقدر در انجام این وظیفه موفق بوده است؟ مصداقی بگویید بهتر است. شعار هم ندهید. جدی و‌منطقی.