• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/04/17 ساعت 19:34

    ٣- خبط اصلى از مدیرانیست که تصویرى از تماشاگران فوتبال به سانسور همزمان ازپخش درنمیرود وبه هر امرکوچکى از دعوت مهمانان تااجراى برنامه هاى تخصصى ورود میکنند وحالابرنامه هایشان جاى دیگرى تولید میشود! کسانى که میزهایشان رابه لیاقت نیافته اند مى بایست همه راراضى نگه دارند، متاسفانه