• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/04/17 ساعت 19:10

    ١-در فوتبال، سیاست، سینما و امور فرهنگى هنرى هر از راه رسیده اى صاحب نظر است حالا دیگر مولد هم شده اند سوال و پاسخ روشن است آیا کارشناسان نظامى و جنگى یا جرمشناسان انتظامى امور تخصصى رابه برنامه سازان صداوسیما مى سپارند که صداوسیما تولید برنامه و پخش آنتنش را بدون نظارت مى سپارد؟