• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/17 ساعت 16:28

    این که چه ساعتی از خونه بری بیرون که ساعت ۶ سر کار باشی و به ترافیک و به قطعی برق نخوری و عرق هم نریزی و دنبال اجاره خونه هم باشی و دنبال فیلتر شکن هم بگردی و قیمت ارز و سکه و مسکن و خودرو هم دستت باشه و بتونی زنده بمونی یعنی مقطع حساس کنونی !