• شما بغض را شنیدید، من لحن «بی‌دلیلی»اش را. خوب می‌شناسم‌ش. دختری در کنارم بزرگ شد که کودکی‌اش نه در جنگ، که در آزادی ویدیو و رسیدن امواج گذشت و نوجوانی‌اش با دسترسی به اینترنت. ما را جوری بزرگ کردند که می‌فهمیدیم جرم را، این‌ها با هم‌سالان خودشان در سراسر جهان بزرگ شده‌اند؛ آزاد.