• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/17 ساعت 15:46

    در یخچالو باز کردم ….یه مرغ منجمد داد زد: اوهوی ببند در اون بی صاحابو …مردیم از گرما ….!