• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/04/17 ساعت 22:00

    #امام_صادق علیه السلام با تبیین معارف و احکام #اسلام سه کار مهم انجام داد: ۱. منظومه اعتقادی و رفتاری اسلام را عرضه نمود ۲. جریانهای انحرافی را افشا کرد ۳. ولایت فقیه را تثبیت کرد.