• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/04/17 ساعت 10:51

    دوستان! طبق مشاهدات بنده پاچه‌گیری بیماری مُسری و واگیرداری است. از همنشینی با پاچه‌گیران بپرهیزید.