• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/04/17 ساعت 01:49

    اولین دوره جام جهانى بدون حضور یکى از سه کشور برزیل،آلمان و آرژانتین در نیمه نهایى. دو نسل خوب فوتبالى از بلژیک و کرواسى و انگلیسى که با توجه به داشتن جوونهاى آینده دار، درسالهاى بعد بهتر از این خواهد بود و فرانسه که به حق به نیمه نهایى رسید. چهارمین قهرمانى پیاپى اروپاییها