• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/04/17 ساعت 11:20

    گویند مردی سرطان داشت و به اصرار فرزندان به دنبال درمان تبخالش بود که البته بزرگ هم بود! فرزندان ناخلف هم قربان صدقه می‌رفتند که «جمال» اگر مهمتر از «حیات» نباشد هیچ کمتر نیست!