• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/17 ساعت 14:13

    چه کسی و کجا گفته جریان حزب اللهی باید از رفتارهای #صداوسیما دفاع کند؟ چه کسی هم گفته انتقاد از صداوسیما تخریب است؟ یعنی جا برای یک انتقاد هم باقی نمانده؟