• آذری جهرمی در کتابخانه ملی:فناوری بلاکچین باید به کتابخانه ملی وارد شود http://dlvr.it/QZrTXb