• یعنی راضی‌ام حتا روسیه گل بزنه تو این چند دقیقه و گند بخوره به جام، ولی نیم‌ساعت دیگه صدای #خیابانی و خزعبلات‌شو نشنوم.