• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/17 ساعت 22:06

    آخرین لحظه‌ها خیلی مهمند آخرین لحظه امام معصوم مهمتر #امام_جعفر_صادق فرمود: نماز را سبک نشمارید که شفاعت ما شاملتان نمی‌شود … سبک شمردن یعنی همینکه بگوییم حالا می‌خوانم …حالا فوتبال را ببینم … حالا جلسه تمام بشود ….