• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/17 ساعت 23:40

    از سر شب صدتا منبع و هزارتا کانال و سایت مشغول تکذیب استعفا/برکناری #اسحاق‌جهانگیری اند. خوب اگر شایعه است که اینقدر تکذیب نیاز نیست. اگرم خبر راست باشد که به جای هزار کانال، ده هزار کانال تکذیب کنند سودی نبخشد.