• ادعای موفقیت در باروری ابرها متعلق به محمد صالح جوکار است، نه محمدرضا یزدی. http://abanpress.ir/social/۱۹۱۰۳/۱۳۹۷/۰۴/۱۷ …