• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/04/17 ساعت 19:17

    ٢-نوشته اند تولید برنامه مبتذل اعترافگیرى از دختر رقصنده ١٨ ساله را نیروى انتظامى انجام داده و به پخش داده این حجم دخالت نیروهاى بى تخصص در فرهنگ،علاوه بر تشویش اذهان عمومى و جریحه دار کردن احساسات ملى و اعتمادزدایى از رسانه داخلى اگربه عمد نیست،از ما بپذیرند که بسیار خطرناک است