• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/04/17 ساعت 19:45

    ٥-بگذاریدمن شرم کنم ازپدرى که بچه‌اش،برادرى که کلیه‌اش ومادرى که تنش رامیفروشد تادربحران اقتصادى شکم باقى خانواده‌اش راسیرکند وشما خطبه جهادیه امیرالمونین رادرباب درآوردن خلخال ازپاى زن یهودى بخوانید؛ اگرمسلمانى پس از این رسوایى ازاندوه بمیرد نباید ملامتش کرد که مرگ سزاوارتر است