• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/04/16 ساعت 15:23

    این عکس پناهجوهای سوری، کتاب تاریخ همه این سالهاشونه. نیازی به صفحات بیشتر نداره و سالها بعد هم با این خواهند فهمید در چنین دورانی چه اتفاقی افتاده!