• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/16 ساعت 12:03

    طبق روایت، هیچ‌چیزی نزد خدا محبوب‌تر از گدایی درِ خانۀ خدا نیست اصلاً رابطۀ ما با خدا رابطۀ عبد و مولاست؛ عبد، گدایی از مولا را دوست دارد و مولا هم گداییِ عبد را. این‌طوری تناسب برقرار می‌شود!