• علی مطهری گفته نباید فیفا اجازه استفاده از بازیکن‌های دورگه رو بده. بلژیک و فرانسه بازیکن دورگه زیاد دارن وگرنه موفق نمیشدن. در مورد بازیکن‌های دورگه خودمون هم همینو میگه؟ آیا؟