• دوستان، در این سیستم‌های استارتاپی، هنوز جایی نداریم که شبیه سایت‌های خدمات منزل، متخصص ارائه دهد؟ یعنی مثلن بشود در روز اسباب‌کشی یک نفر تأسیساتی/ برق‌کار را برای چند ساعت استخدام کرد که در هر دو خانه همراه‌مان باشد؟