• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/16 ساعت 13:48

    انقلاب کردیم سلطان نداشته باشیم عین قارچ سلطان از خاک زده بیرون: سلطان سکه سلطان رم سلطان هارد سلطان شکر سلطان آیفون سلطان کوفت سلطان زهر مار سلطان مرگ اعصاب ندارما …..