• اتفاقا منم تمام دیشب داشتم ویدئوهای مربوط به #وحید_مرادی و #هانی_کرده رو میدیدم. چقدر این خرده فرهنگ لاتی ظرفیت داره برای گزارش توصیفی و تحقیقی مخصوصا اون حواشی سیاسی داستان و غیبت عامدانه #زن از تمام ماجراها. البته کسی نمیره دنبالش و اگر بره هم رسانه‌ای منتشرش نمیکنه.