• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/15 ساعت 19:41

    توی دنیای موازی، اقتصاد ایران وابسته به نفت نیست و مثل آدم زندگی میکنیم