• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/15 ساعت 21:07

    سال سوم راهنمایی، یه معلم عربی داشتیم. جلسه اول موقع حضور و غیاب، اسم منو که خوند گفت بچه‌ها اجازه بدین یه نفسی تازه کنم باقی حضور و غیاب رو انجام میدم