• شواهد نشان می‌دهد بسته اقتصادی امروز #اروپا چندان چنگی به دل نمی‌زده است. اراده اروپا برای کش دادن کار تا پاییز، یعنی منتظر حداکثر شدن تحریم‌های #امریکا هستند تا ایران به ‘حداقل’ راضی شود.