• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/15 ساعت 05:26

    هنگام سپیده‌دم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟ یعنی که نمودند در آیینه صبح کز عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری منسوب به #خیام