• محمد رضا زائری   MorzaeriZaeri@

    1397/04/15 ساعت 11:52

    یک روز می‌گویید خبر دروغ است و هر که نقل کند دستگیر می‌شود و یک روز می‌گویید متهم دستگیر شده! به خدا اگر اعتماد عمومی و باور مردم را از توی جوی خیابان هم پیدا کرده بودید دلتان نمی‌آمد این جوری لگدمالش کنید! به خدا دیگه راست و دروغ را قاتی کرده ایم!