• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/15 ساعت 21:49

    برگرد برای قهر کردن زود است برگرد که آسمان غبار آلود است انکار مکن که دوستم داشته‌ای چون کلیه‌ی مدارکش موجود است ….!