• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/14 ساعت 11:40

    رودی جولیانی،وکیل #ترامپ درسخنرانی درجمع منافقین:اعتراضاتی که درایران می‌بینیدخودجوش نیست،نتیجه کار بسیاری ازآدم‌های ما درمقر آلبانی، مجاهدین حاضردراین مراسم وآدم‌های ما درسراسر‌جهان است.جمهوری اسلامی تاسال بعدبایدبرودو به جای آنهابایدیک حکومت دموکراتیک به رهبری مریم رجوی بیاید!