• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/14 ساعت 23:26

    عشقم ز ره دور به نزدیک کشید از روشنی ام به شهر تاریک کشید روحم به سر زلف تو شد حلق آویز کار دل من به جای باریک کشید …! زنده یاد سید حسین حسینی