• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/14 ساعت 22:05

    این نوشتار از اینستاگرام آقای محمد شهریاری بازپرس سابق ویژه قتل تهران و معاون فعلی دادستان تهران درباره وحید مرادیه. اصل حرف، هشتگ آخره.