• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/13 ساعت 21:40

    طبق قوانین موجود، به هیچ عنوان استفاده از فیلترشکن جرم نیست و در هیچ یک از قوانین، جرم‌انگاری در این زمینه صورت نگرفته است. رونوشت: دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان