• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1397/04/13 ساعت 14:21

    #ساعت_کار ادارات مستقر در #استان_تهران مصوب شد: از ساعت ۶ تا ۱۴ ساعت کار دستگاه‌های دولتی، ادارات، بانکها،شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی #غیر_دولتی به استثناء مراکز خدمات رسان تا پایان تیرماه از ساعت ۶ شروع و ساعت ۱۴ پایان می‌یابد.