• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1397/04/13 ساعت 12:01

    از سویی از متخصصان برای انجام آزمایشات مهم و تخصصی با تعدادی آزمایشگاه مشخص همکاری کرده و بیمار را به آن مراکز معرفی می‌کنند. این در حالی است که در برخی موارد ثابت شده آزمایشگاه‌های معرفی شده در تشخیص و تعیین نتایج آزمایشات خطا داشته‌اند.
    #نظام_سلامت