• خرشانسی و این‌قدر دری‌وری بالا اومدن حدی داره. این گل مساوی کلمبیا توضیح همین «حدی داره» بود. #ENG