• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/04/13 ساعت 10:32

    «چرا اروپا نمی‌خواهد ایران از برجام خارج شود؟» #برجام #پساتحریم #تحریم_اقتصادی #آمریکا #اروپا http://jahaneghtesad.com/٪da٪۸۶٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪be٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۸٪ae٪d۸٪a۷/ …