• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1397/04/13 ساعت 20:07

    -شما هم گاهی یک یا چند #کتاب با خودتان برمی‌دارید، حتی در برنامه‌های خیلی کوتاه، فقط برای این که اگر پیش آمد …؟ -برای من «گاهی» نیست، همیشه است و اغلب بارم سنگین است و دشواری اصلی برایم انتخاب کتابهایی است که بر نمی‌دارم!